Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

KINH TĂNG CHI BỘ, MỤC LỤC TRỌN BỘ IV TẬP 

Tăng chi Tập 1, Chương Một: Một Pháp

Tăng chi Tập 1, Chương Hai: Hai Pháp

Tăng chi Tập 1, Chương Ba: Ba Pháp

Tăng chi Tập 1, Chương Bốn: Bốn Pháp

Tăng chi Tập 2, Chương bốn: Bốn pháp (Tiếp theo)

Tăng chi Tập 2, Chương Năm: Năm Pháp

Tăng chi Tập 3, Chương Sáu: Sáu Pháp

Tăng chi Tập 3, Chương Bảy: Bảy Pháp

Tăng chi Tập 3, Chương Tám: Tám Pháp

Tăng chi Tập 4, Chương chín: chín pháp

Tăng chi Tập 4, Chương mười: mười pháp

Tăng chi Tập 4, Chương mười một: mười một pháp

KINH TĂNG CHI BỘ, TRỌN BỘ IV TẬP MƯỜI MỘT CHƯƠNG HẾT

---------------------------------------------------------------------------

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

TẬP I, II, III, IV

(Số thứ tự 21, 22, 23, 24)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2540 - 1996

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

2.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

3.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

4.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

5.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

6.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

7.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

8.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU