Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP I 50 KINH

1. Kinh pháp môn căn bản 26. Kinh Thánh Cầu
2. Kinh tất cả các lậu hoặc 27. Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi
3. Kinh thừa tự pháp 28. Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi
4. Kinh sợ hãi và khiếp đãm 29. Đại kinh Thí Dụ Lõi Cây
5. Kinh không uế nhiễm 30. Tiểu kinh Thí Dụ Lõi Cây
6. Kinh ước nguyện 31. Tiểu kinh Rừng Sừng Bò
7. Kinh ví dụ tấm vải 32. Đại kinh Rừng Sừng Bò
8. Kinh đoạn giảm 33. Đại kinh Người Chăn Bò
9. Kinh chánh tri kiến 34. Tiểu kinh Người Chăn Bò
10. Kinh niệm xứ 35. Tiểu kinh Saccaka
11.Tiểu kinh Sư Tử Hống 36. Đại kinh Saccaka
12. Kinh Đại sư tử hống 37. Tiểu kinh Đoạn Tận Ái
13. Đại Kinh khổ uẩn 38. Đại kinh Đoạn Tận Ái
14.Tiểu Kinh khổ uẩn 39. Đại kinh Xóm Ngựa
15. Kinh Tư lượng 40. Tiểu kinh Xóm Ngựa
16. Kinh Tâm hoang vu 41. Kinh Saleyyaka
17. Kinh khu rừng 42. Kinh Veranyaka
18. Kinh Mật Hoàn 43. Đại Kinh Phương Quảng
19. Kinh Song Tầm 44.Tiểu kinh Phương Quảng
20. Kinh An Trú Tầm 45. Tiểu kinh Pháp Hành
21. Kinh Ví Dụ Cái Cưa 46. Đại kinh Pháp Hành
22 .Kinh Ví Dụ Con Rắn 47. Kinh Tư Sát
23. Kinh Gò Mối 48. Kinh Kosambiya
24. Kinh Trạm Xe 49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh
25. Kinh Bẫy Mồi 50. Kinh Hàng Ma

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP I 50 KINH HẾT

---------------------------

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP II

51. Kinh Kandaraka 76.KINH SANDAKA KINH
52. Kinh Bát Thành 77.KINH MAHA SAKULUDAYI
53. Kinh Hữu Học 78.KINH SAMANAMANDIKA
54. Kinh Potaliya 79.TIỂU KINH THIỆN SANH ƯU ĐÀ DI
55.Kinh Yivaka 80.KINH VEKHANASSA
56. Kinh Ưu Ba Ly 81.KINH GHATIKARA
57.Kinh Hạnh Con Chó 82.KINH RATTHAPALA
58.Kinh vương tử Abhayakumàra (vô úy) 83.KINH MAKHADEVA
59.Kinh nhiều cảm thọ 84.KINH MUDHURA
60.Kinh không gì chuyển hướng 85.KINH BỒ ĐỀ VƯƠNG TỬ
61. KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA Ở RỪNG AM-BÀ-LA 86.KINH ANGULIMALA
62.ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA 87.KINH ÁI SANH
63.TIỂU KINH MALUNKYA 88.KINH BAHITIKA
64.ĐẠI KINH MALUNKYAPUTTA 89. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM
65.KINH BHADDALI 90.KINH KANNAKATTHALA
66.KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY 91.KINH BRAHMAYU
67.KINH CATUMA 92.KINH SELA
68.KINH NALAKAPANA 93.KINH ASTALAYANA
69.KINH GULISSANI 94.KINH GHOTAMUKHA
70.KINH KITAGIRI 95. KINH CANKI
71.KINH BA MINH VACCHAGOTA 96.KINH ESUKARI
72.KINH AGGIVACCHAGOTTA 97.KINH DHANANJANI
73.ĐẠI KINH VACCHAGOTTA 98.KINH VASETTHA
74.KINH TRƯỜNG TRẢO 99.KINH SUBHA
75.KINH MAGANDIYA 100.KINIH SANGARAVA

KINH TRUNG BỘ TẬP II TRỌN BỘ 50 KINH HẾT

---------------------------

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP III

101.KINH DEVADAHA 126.KINH PHÙ-DI
102.KINH NĂM BA 127.KINH A NA LUẬT
103.KINH NHƯ THẾ NÀO 128.KINH TÙY PHIỀN NÃO
104.Kinh làng Sama 129.KINH HIỀN NGU
105.KINH THIỆN TINH 130.KINH THIÊN SỨ
106.KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH 131.KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
107.KINH GANAKA MOGGALLANA 132.KINH A NAN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
108.KINH GOPAKA MOGGAKAMMA 133. KINH ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
109.ĐẠI KINH MÃN NGUYỆT 134.KINH LOMASAKANGIYA NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
110.TIỂU KINH MÃN NGUYỆT 135.KINH TIỂU NGHIỆP PHÂN BIỆT
111. KINH BẤT ĐOẠN 136.KINH ĐẠI NGHIỆP PHÂN BIỆT
112.KINH SÁU THANH TỊNH 137.KINH PHÂN BIỆT SÁU XỨ
113.KINH CHÂN NHÂN 138.KINH TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT
114. KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ 139.KINH VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT
115.KINH ĐA GIỚI 140.KINH GIỚI PHÂN BIỆT
116.KINH THÔN TIÊN 141.KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT
117.ĐẠI KINH BỐN MƯƠI 142.KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG
118.KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 143.KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC
119.KINH THÂN HÀNH NIỆM 144.KINH GIÁO GIỚI CHANNA
120.KINH HÀNH SANH 145.KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA
121.KINH TIỂU KHÔNG 146.KINH GIÁO GIỚI NANDAKA
122. KINH ĐẠI KHÔNG 147.TIỂU KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA
123.KINH HY HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP 148.KINH SÁU SÁU
124.KINH BẠC-CÂU-LA 149.Đại Kinh sáu xứ
125.KINH ĐIỀU NGỰ ĐỊA 150.KINH NÓI CHO DÂN CHÚNG NAGARAVINDA
  151.KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH
  152.KINH CĂN TU TẬP.

KINH TRUNG BỘ TẬP III 52 KINH HẾT

TRỌN BỘ 3 QUYỂT

------------------------------------

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP I, II, III

(Số thứ tự 5, 6, 7)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2536 - 1992

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

2.     Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU

3.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

4.     Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN

5.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

6.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

7.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

8.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

9.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

9.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

11.    Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU