Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP I MỤC LỤC

 

 1.Chương 1: Tương Ưng Nhân Duyên  7.Chương 7: Tương Ưng Bà-La-Môn
 2.Chương 2: Tương Ưng Thiên Tử  8.Chương 8: Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa
 3.Chương 3: Tương Ưng Kosala  9.Chương 9: Tương Ưng Rừng
 4.Chương 4: Tương Ưng Ác Ma  10.Chương 10: Tương Ưng Dạ-Xoa
 5.Chương 5: Tương Ưng Tỳ-Kheo Ni  11.Chương 11: Tương Ưng Sakka
 6.Chương 6: Tương Phạm Thiên  
   

 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP I MỤC LỤC, MƯỜI MỘT CHƯƠNG HẾT

-----------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP II MỤC LỤC

 

 1.Chương 1: Tương Ưng Nhân Duyên  6.Chương 6: Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính
 2.Chương 2: Tương Ưng Minh Kiến  7.Chương 7: Tương Ưng Ràhula
 3.Chương 3: Tương Ưng Giới  8.Chương 8: Tương Ưng Lakkhana
 4.Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ (AnamaTagga)  9.Chương 9: Tương Ưng Thí Dụ
 5.Chương 5: Tương Ưng Kassapa  10.Chương 10: Tương Ưng Tỷ-Kheo
   

 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP II MỤC LỤC, MƯỜI CHƯƠNG HẾT

-----------------------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP III MỤC LỤC

 

 1.Chương 1: Tương Ưng Uẩn  8.Chương 8 Tương ưng loài rồng
 2.Chương 2: Phẩm Tương Ưng Ràdha  9.Chương 9 Tương ưng kim xí điểu
 3.Chương 3: Tương Ưng Kiến  10.Chương 10 Tương ưng Càn-thát-bà
 4.Chương 4 Tương ưng nhập  11.Chương 11 Tương ưng thần mây
 5.Chương 5: Tương ưng sanh  12.Chương 12 Tương ưng Vacchagota
 6.Chương 6 Tương phiền não  13.Chương 13 Tương ưng thiền
 7.Chương 7: Tương ưng Sariputta  

 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP III MỤC LỤC, 13 CHƯƠNG HẾT

---------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP IV MỤC LỤC

 1.Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ  6.Chương 6: Tương Ưng Moggalana
 2.Chương 2: Tương Ưng Thọ  7.Chương 7: Tương Ưng tâm
 3.Chương 3: Tương Ưng Nữ Nhân  8.Chương 8: Tương Ưng Thôn Trưởng
 4.Chương 4: Tương Ưng Jambukhàdaka  9.Chương 9: Tương Ưng Vô Vi
 5.Chương 5: Tương Ưng Samandaka  10.Chương 10: Tương ưng không thuyết
   

 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP IV MỤC LỤC, 10 CHƯƠNG HẾT

-------------------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP V MỤC LỤC

 

 1.Chương 1: Tương Ưng Đạo  7.Chương 7: Tương Ưng như ý túc
 2.Chương 2: Tương Ưng Giác Chi  8.Chương 8: Tương Ưng Anuruddha
 3.Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ  9.Chương 9: Tương Ưng Thiền
 4.Chương 4: Tương Ưng Căn  10.Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Hơi Thở Ra
 5.Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần  11.Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu
 6.Chương 6: Tương ưng Lực  12.Chương 12: Tương Ưng Sự Thật
   

 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP V MỤC LỤC, 12 CHƯƠNG HẾT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

TẬP I, II, III,IV, V

(Số Thứ Tự 12, 13, 14, 15, 16)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2537 - 1993

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

2.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

3.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

4.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

5.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

6.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

7.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

8.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

9.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Cư sĩ TRẦN TUẤN MẪN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU