Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Năm 2017, Chùa Hương Sen có phát hành 3 cuốn sách mới do Ni Sư Giới Hương biên soạn:

 • Góp Từng Hạt Nắng Perris
 • Pháp Ngữ trong Kinh Kim Cang
 • Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm (kèm 5 album nhạc Phật Giáo)

  Nếu quý vị nào muốn thỉnh, chùa Hương Sen sẽ gởi theo yêu cầu.
  Tùy tâm cúng dường để duy trì Tam Bảo chùa Hương Sen.
  (Xin xem http://chuahuongsen.com/Vietnamese/TuSachBaoAnhLac.html)
  Thành thật tri ân.