Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

http://www.megaupload.com/?d=7O0G1IGP

http://www.megaupload.com/?d=YWDYA9O2

 

YouTube

 

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 01

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 02

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 03

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 04

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 05

 

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 01 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 02 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 03 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 04 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 05 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 06 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 07 - Ni Sư Giới Hương

 

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương Giảng Tại Sangha Ngày 22/11/2015

 

Khái Niệm về KHỔ và KHÔNG trong Đạo Phật 01 - Ni Sư Giới Hương

Khái Niệm về KHỔ và KHÔNG trong Đạo Phật 02 - Ni Sư Giới Hương

Khái Niệm về KHỔ và KHÔNG trong Đạo Phật 03 - Ni Sư Giới Hương

 

Ý Nghĩa Người Con Chí Từ, Chí Hiếu - Ni Sư Giới Hương

 

 

Ánh Sáng Phật Pháp 01

Ánh Sáng Phật Pháp 02

 

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 01

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 02

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 03

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 04

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 05

 

Bồ Đề và Bồ Tát 01

Bồ Đề và Bồ Tát 02

Bồ Đề và Bồ Tát 03

 

Cõi Vô Hình 01

Cõi Vô Hình 02

Cõi Vô Hình 03

 

Dâng Hoa Lương Hoàng Sám 01

Dâng Hoa Lương Hoàng Sám 02

Dâng Hoa Lương Hoàng Sám 03

 

Đào Xuân Lộng Ý Kinh

 

Hạnh Nhẫn Nhục của Phú Lâu Na - 01

Hạnh Nhẫn Nhục của Phú Lâu Na - 02

Hạnh Nhẫn Nhục của Phú Lâu Na - 03

Hạnh Nhẫn Nhục của Phú Lâu Na - 04

Hồn Ma Vô Hình 01

Hồn Ma Vô Hình 02

Hồn Ma Vô Hình 03

 

Huệ Viễn Đại Sư - Tổ thứ nhất - Kỳ 2 - 01

Huệ Viễn Đại Sư - Tổ thứ nhất - Kỳ 2 - 02

 

Khai Thị Vu Lan 2009 - 01

Khai Thị Vu Lan 2009 - 02

 

Nắng Lăng Nghiêm (Thơ: Thích Nữ Giới Hương)

 

Ngẫu Ích Đại Sư - Tổ thứ chín - 01

Ngẫu Ích Đại Sư - Tổ thứ chín - 02

Ngẫu Ích Đại Sư - Tổ thứ chín - 03

 

Quán Âm Quảng Trần - 01

Quán Âm Quảng Trần - 02

Quán Âm Quảng Trần - 03

Quán Âm Quảng Trần - 04

Quán Âm Quảng Trần - 05

Quán Âm Quảng Trần - 06

Quán Âm Quảng Trần - 07

Quán Âm Quảng Trần - 08

Quán Âm Quảng Trần - 09

Quán Âm Quảng Trần - 10

Quán Âm Quảng Trần - 11

Quán Âm Quảng Trần - 12

 

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 01

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 02

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 03

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 04

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 05

 

Thâm Ân Của Mẹ 01

Thâm Ân Của Mẹ 02

Thâm Ân Của Mẹ 03

Thâm Ân Của Mẹ 04

 

Thiện Đạo Đại Sư - Tổ thứ hai - Kỳ 2 - 01

Thiện Đạo Đại Sư - Tổ thứ hai - Kỳ 2 - 02

 

Thiện Đạo Đại Sư - Tổ thứ hai - Kỳ 4 - 01

Thiện Đạo Đại Sư - Tổ thứ hai - Kỳ 4 - 02

 

Tổng Kết Về 13 Tổ Tịnh Độ - Chùa Phật Tổ - 01

Tổng Kết Về 13 Tổ Tịnh Độ - Chùa Phật Tổ - 02

 

Ý Nghĩa Giải Đảo Huyền - 01

Ý Nghĩa Giải Đảo Huyền - 02

 

Ý Nghĩa Sám Hối trong Thủy Sám và Lương Hoàng Sám 01

Ý Nghĩa Sám Hối trong Thủy Sám và Lương Hoàng Sám 02

 

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-01

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-02

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-03

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-04

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-05

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-01

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-02

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-03

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-04

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-05

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-06

 

A Hàm & Nikaya (phần 1/2) Kỳ 1

A Hàm & Nikaya (phần 2/2) Kỳ 1

 

A HÀM (MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO) phần 1/2  Kỳ 2

A HÀM (MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO) phần 2/2  Kỳ 2

 

 

 

http://www.megaupload.com/?d=7O0G1IGP

http://www.megaupload.com/?d=YWDYA9O2

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 01

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 02

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 03

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 04

Vòng Luân Hồi Theo Bức Tranh Minh Hoạ Trong Phật Giáo Tây Tạng 05

 

 Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 01 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 02 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 03 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 04 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 05 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 06 - Ni Sư Giới Hương

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 07 - Ni Sư Giới Hương

 

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương Giảng Tại Sangha Ngày 22/11/2015

 

Khái Niệm về KHỔ và KHÔNG trong Đạo Phật 01 - Ni Sư Giới Hương

Khái Niệm về KHỔ và KHÔNG trong Đạo Phật 02 - Ni Sư Giới Hương

Khái Niệm về KHỔ và KHÔNG trong Đạo Phật 03 - Ni Sư Giới Hương

 

Ý Nghĩa Người Con Chí Từ, Chí Hiếu - Ni Sư Giới Hương

 

 

Ánh Sáng Phật Pháp 01

Ánh Sáng Phật Pháp 02

 

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 01

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 02

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 03

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 04

Bí Ẩn của Thiền Duyệt Vi Thực 05

 

Bồ Đề và Bồ Tát 01

Bồ Đề và Bồ Tát 02

Bồ Đề và Bồ Tát 03

 

Cõi Vô Hình 01

Cõi Vô Hình 02

Cõi Vô Hình 03

 

Dâng Hoa Lương Hoàng Sám 01

Dâng Hoa Lương Hoàng Sám 02

Dâng Hoa Lương Hoàng Sám 03

 

Đào Xuân Lộng Ý Kinh

 

Hạnh Nhẫn Nhục của Phú Lâu Na - 01

Hạnh Nhẫn Nhục của Phú Lâu Na - 02

Hạnh Nhẫn Nhục của Phú Lâu Na - 03

Hạnh Nhẫn Nhục của Phú Lâu Na - 04

Hồn Ma Vô Hình 01

Hồn Ma Vô Hình 02

Hồn Ma Vô Hình 03

 

Huệ Viễn Đại Sư - Tổ thứ nhất - Kỳ 2 - 01

Huệ Viễn Đại Sư - Tổ thứ nhất - Kỳ 2 - 02

 

Khai Thị Vu Lan 2009 - 01

Khai Thị Vu Lan 2009 - 02

 

Nắng Lăng Nghiêm (Thơ: Thích Nữ Giới Hương)

 

Ngẫu Ích Đại Sư - Tổ thứ chín - 01

Ngẫu Ích Đại Sư - Tổ thứ chín - 02

Ngẫu Ích Đại Sư - Tổ thứ chín - 03

 

Quán Âm Quảng Trần - 01

Quán Âm Quảng Trần - 02

Quán Âm Quảng Trần - 03

Quán Âm Quảng Trần - 04

Quán Âm Quảng Trần - 05

Quán Âm Quảng Trần - 06

Quán Âm Quảng Trần - 07

Quán Âm Quảng Trần - 08

Quán Âm Quảng Trần - 09

Quán Âm Quảng Trần - 10

Quán Âm Quảng Trần - 11

Quán Âm Quảng Trần - 12

 

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 01

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 02

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 03

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 04

Thảo Luận Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 05

 

Thâm Ân Của Mẹ 01

Thâm Ân Của Mẹ 02

Thâm Ân Của Mẹ 03

Thâm Ân Của Mẹ 04

 

Thiện Đạo Đại Sư - Tổ thứ hai - Kỳ 2 - 01

Thiện Đạo Đại Sư - Tổ thứ hai - Kỳ 2 - 02

 

Thiện Đạo Đại Sư - Tổ thứ hai - Kỳ 4 - 01

Thiện Đạo Đại Sư - Tổ thứ hai - Kỳ 4 - 02

 

Tổng Kết Về 13 Tổ Tịnh Độ - Chùa Phật Tổ - 01

Tổng Kết Về 13 Tổ Tịnh Độ - Chùa Phật Tổ - 02

 

Ý Nghĩa Giải Đảo Huyền - 01

Ý Nghĩa Giải Đảo Huyền - 02

 

Ý Nghĩa Sám Hối trong Thủy Sám và Lương Hoàng Sám 01

Ý Nghĩa Sám Hối trong Thủy Sám và Lương Hoàng Sám 02

 

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-01

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-02

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-03

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-04

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 01-05

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-01

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-02

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-03

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-04

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-05

Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang 02-06

 

A Hàm & Nikaya (phần 1/2) Kỳ 1

A Hàm & Nikaya (phần 2/2) Kỳ 1

 

A HÀM (MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO) phần 1/2  Kỳ 2

A HÀM (MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO) phần 2/2  Kỳ 2

 

 

Pháp thoại