Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder
Những điều huyền diệu xuất hiện kể từ ngày viên tịch đến những tuần thất sau đó liên tiếp xảy ra. Phật Pháp vô biên.

Đây là tác phẩm viết về “Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam” lần đầu tiên được ra mắt độc giảTuy nhiên, việc hoàn thành được tác phẩm này không phải là việc làm dễ dàng, mà soạn giả cùng với Ban Biên Tập và rất nhiều cộng tác viên nhiệt tâm đã phải tốn bao công sức, bao cố gắng nghiên cứu sưu tầm khắp đó đây trong cả nước. 

Có những triết gia, nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, lãnh đạo tôn giáo, cao tăng Phật giáo, hoặc người ẩn tu ưa trầm tư.... Lời của họ nói ra, viết ra thường trở thành mực thước, giá trị thời gian bền lâu, là kim chỉ nam cho người đương thời và hậu thế suy ngẫm thực hiện theo.

Sau 8 năm theo dõi việc tu học tại nước ngoài của Đại Đức Thích Thiện Minh - Varapañño (Đà Nẵng), một nhà sưthuộc hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy kinh

Dưới đây xin phép tạm liệt kê tôn hiệu của một số Cao Tăng Việt Nam trong lịch sử, và một số Chùa Cổ danh tiếng còn lưu lại.