Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Sư bà Hải Triều Âm là tấm gương sáng của một bậc Trưởng lão Ni, hết lòng tôn kính Phật - Pháp - Tăng, gặp bất cứ hình tượng Phật nào Sư bà đều thành kính đảnh lễ.

Thần thức lên miền An Dưỡng,
Nghiệp chướng bỏ lại trần lao.
Hoa khai chín phẩm sen vàng,
Phật rủ nhất thừa thọ ký.

Tuy nay hóa thân về cõi Phật nhưng công đức và đạo hạnh của Ni trưởng vẫn còn lưu lại nơi trần thế. Quả là tấm gương sáng, suốt đời tận tụy lo cho đạo pháp đáng để cho hàng hậu học noi theo.
 “ Người nay giải thoát an nhiên,
  Cửa thiền vang mãi pháp âm hùng hồn.”

Dưới đây là bài kệ do Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh viết để xưng tán công hạnh của Sư bà Hải Triều Âm, một vị chân tu mà trong nước ai cũng thương kính.

“ Một mai thân xác tiêu tan,
  Đạo phong lưu lại thế gian muôn đời,
  Pháp thân lồng lộng sáng ngời,
  Sắc son pháp giới, rạng ngời chân như.”

Ni trưởng vâng lời Tổ sư, thoăn thoắt du phương, tâm Kinh nở giữa tình thương muôn loài, đầu trần chân đất nêu gương khất thực hóa duyên, làm khách viễn phương nay đây mai đó, cuộc sống đạm bạc giản đơn nhưng tâm vui niềm đạo pháp.

Kính lễ Khánh Tuế lần thứ 83 Sư Bà Hải Triều Âm

Lên non nghe sóng Hải Triều

Suối in bóng núi chuông chiều nhẹ rơi

Đầu nguồn suốt thấu biển khơi

Dấu chân hành đạo độ đời trầm luân

 “ Tức tâm tức Phật, Phật là tâm,
  Giác ngộ bản nhiên khỏi truy tầm, 
  Thế giới ba ngàn trong một niệm,
  Giữa bầu không sắc ấy chơn tâm.”

 Than ôi! chốn Song lâm mây ẩn bóng Ưu-đàm,
      Dép cỏ lối về còn hiển hiện, 
      Miền Thiếu Thất trăng lòng gương Bát-nhã,
      Mênh mông bể học thuyền từ che chở mất đi rồi.”

Đông Tây Nam Bắc chị em nhắc nhở “Thầy đã 70 tuổi rồi, cho chúng con tiểu sử.

Từ khi nhập đạo, hành đạo đến khi xả báo thân, Ni trưởng đã thể hiện tinh thần tự hành hóa tha, chan hòa ánh đạo. Quả là tấm gương lành tỏa rạng ngàn sau, rạng danh hàng Thích tử.

 “ Đạo tràng xưa vẫn còn đây,
  Pháp âm xưa vẫn nơi này ngát hương,
  Pháp thân thể nhập chơn thường,
  Cuộc đời Ni trưởng sáng gương cõi thiền.”