Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Trong cuốn Quy Sơn Cảnh Sách cảnh tỉnh chúng ta về sự vô thường, hãy quay về đường lành giác tỉnh qua câu chuyện ‘Người bị voi dữ đuổi’.

Một vị Phật tử đi đám gặp ống bồ lô, chú tháo nắp bình ra, tự nhiên một ông thần được thoát ra, nên cho chú được phép ước một câu ước.

Một đệ tử quyết tâm cầu đạo, xin học với một đạo sư. Sau thời gian học hành chăm chỉ, một hôm sư phụ có việc phải đi xa nên dặn học trò ở lại chăm lo tu hành.

Tôi giác ngộ sâu sắc rằng: "Mục đích đời người, chẳng phải là tiền rừng bạc biển, nhà cao cửa rộng, hoặc danh cao chức trọng mới làm rạng rỡ tông phong. Chỉ cần siêng năng làm thiện pháp, tích chứa âm đức, không sát sinh, làm lợi vật lợi người, cửu huyền thất tổ nhờ đó mà được siêu thăng thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời"

Ngoại đạo nói rằng: “Sa môn Thích Tử có nhiều việc không biết”. Thích Tử là con dòng họ Thích. Sa môn nghĩa là những người đi tu.

Truyện Phật Giáo: Nhặt Lá Bồ Đề, do Thích Tịnh Nghiêm, Tu Viện Kim Sơn ấn hành gồm 71 câu chuyện. Đây là phần 7 có 11 câu chuyện.

Thật là vô lý khi một người sống đời đạo đức và ích lợi cho xã hội, khi chết đi mọi chuyện chấm hết.

Thuở xưa vào triều đại nhà Lương ở Trung Hoa có Thiền sư Chí Công là một bậc Đại đức cao tăng.

Truyện Phật Giáo: Nhặt Lá Bồ Đề, do Thích Tịnh Nghiêm, Tu Viện Kim Sơn ấn hành gồm 71 câu chuyện. Đây là phần 6 có 10 câu chuyện.

Trong kinh Nhân Quả có chép rằng: Sau khi đức Phổ Quang Như Lai thành Phật, có một vị tiên nhơn tên là Thiện Huệ, một hôm bỗng nhiên nằm mộng có năm điều kỳ lạ

Ông phú hộ giàu có cái gì cũng có hết. Nói nếu ai có vật gì lạ mà ta chưa có, đem đến ta sẽ đổi chonửa gia tài.

Truyện Phật Giáo: Nhặt Lá Bồ Đề, do Thích Tịnh Nghiêm, Tu Viện Kim Sơn ấn hành gồm 71 câu chuyện. Đây là phần 1 có 10 câu chuyện.