Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 Chấp thân có thật, ái quý cái thân là nhân tập khởi sanh những cảm thọ. Nếu chúng ta chấp thân là mình và nếu có ai lỡ nói lời xúc phạm thì quán biết, đó là duyên của lời nói, duyên cô bạn liếc mình, tỏ thái độ thù ghét, nhưng chúng ta vẫn thản nhiên vì không cho thân là thật nên những những lời nói về thân này cũng không thật luôn. Thế là đủ nhân duyên tập hợp mà phát khởi ra sự buồn khổ.  Mỗi khi chúng ta thấy khó chịu trong lòng và gương mặt làu bàu, chúng ta tưởng là tâm mình không ai biết, nhưng chúng ta không ngờ chúng ta làm không khí của cả đại chúng cũng xị theo mặt của chúng ta, khiến những người chung quanh người ta mất cái vui, khiến chúng quanh đại chúng bận lòng. Còn như thấy đại chúng hiện tướng hoan hỉ vui vẽ, thế là mình cũng hòa vui theo. Đó là con mắt của chúng ta được thọ cái vui. Cúng dường ngôi tăng bảo tức là cúng dường niềm vui cho các vị xuất gia chung quanh mình đây. Cúng dường sự an ổn, sự vui mừng này cho chúng tăng, công đức lớn lắm có thể tiêu được những tội hết sức nặng. Chúng ta vui vẽ cúng dường sự an vui trong chúng thì phước đức lớn bằng ngần nào.