Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRƯỜNG BỘ

TẬP I, II

(Số thứ tự 1, 2)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2535 - 1991

 MỤC LỤC KINH TRƯỜNG BỘ TẬP I  MỤC LỤC KINH TRƯỜNG BỘ TẬP II
1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)

17.Kinh đại thiện kiến vương

2. Kinh sa-môn quả 18.Kinh xà-ni-sa
3.Kinh Ambattha 19.Kinh đại điển tôn
4.Kinh Sonadanda 20.Kinh đại hội
5.Kinh Kutadanta 21.Kinh Đế thích sở vấn
6.Kinh Mahali 22.Kinh đại niệm xứ
7.Kinh Jaliya 23.Kinh Tệ túc
8.Kinh Kasapa 24.Kinh ba lê
9.Kinh Potthadada 25.Kinh Ưu đàm bà la sư tử hống
10.Kinh Subha 26.Kinh chuyển luân thánh vương sư tử hống
11.Kinh Kevaddha 27.Kinh khởi thế nhân bổn
12.Kinh Lohicca 28.Kinh tự hoan hỷ
13.Kinh Tevijja 29.Kinh thanh tịnh
14.Kinh đại bổn 30. Kinh tướng
15. Kinh đại duyên 31.Kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt
16.Kinh đại bát niết-bàn 32.Kinh A-sá-nang-chi
  33.Kinh phúng tụng
   34.Kinh thập thượng

KINH TRƯỜNG TRỌN BỘ 34 KINH HẾT

------------------------------------------------------------------------------------

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRƯỜNG BỘ

TẬP I, II

(Số thứ tự 1, 2)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2535 - 1991

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

2.     Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU

3.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

4.     Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN

5.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

6.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

7.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

8.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

9.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

9.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

11.    Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU